Mapnik Toolchain

Hieronder staat de “toolchain” beschreven om OSM RD Tiles te genereren en te serveren volgens de “Mapnik Toolchain”. Dit is de meest standaard OpenStreetMap methode zoals ook gebruikt voor de tiles beschikbaar op http://openstreetmap.org, a.k.a. “The Slippy Map”.

Om in RD-stelsel te werken moet nog iets speciaals gedaan worden. Zie ook: http://justobjects.org/blog/2010/openstreetmap-tiles-for-dutch-projection-epsg28992 ;-)

Normaal gesproken wordt “mod-tile” met renderd als tileserver/generator gebruikt. Echter dan zijn we beperkt tot TMS. Als variant op de toolchain proberen we MapProxy via MBTiles opslag.

We gaan in de volgende stappen te werk:

 1. standaard installatie PostGIS/Mapnik/renderd/mod_tile met tiles in EPSG:900913
 2. vervang renderd/mod_tile door MapProxy+MBTiles opslag
 3. als 2. maar met tiles in EPSG:28992
 4. onderzoek: meerdere styles (via TileMill)
 5. onderzoek: automatisch updaten
 6. heel NL tilen

NB deze toolchain wordt niet gebruikt in de OpenBasisKaart maar is handig ter referentie.

Installaties

Hieronder de stappen voor installatie van de verschillende tools.

Ubuntu

We gaan uit van Ubuntu 12.10 64-bits. Deze moet altijd eerst uptodate gebracht worden.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Repositories

Ubuntu bevat vaak niet laatste versies benodigde packages. Door repositories aan “Apt” toe te voegen kan wel via standaard packages recente versies geinstalleerd worden. Allereerst evt tool om repo’s toe te voegen (hoeft niet op Ubuntu 12.10).

# install the command add-apt-repository if the command can't be found.
sudo apt-get install software-properties-common

Dan Kai Krueger’s repo (https://launchpad.net/~kakrueger/+archive/openstreetmap Osm2pgsql, Imposm, Osmosis, Mapnik styles etc).

# to add the PPA and update your packaging system.
sudo add-apt-repository ppa:kakrueger/openstreetmap
sudo apt-get update

Mapnik repo t.b.v. Mapnik 2.1. Zie https://launchpad.net/~mapnik/+archive/v2.1.0/+packages.

sudo add-apt-repository ppa:mapnik/v2.1.0
sudo apt-get update

Altijd UbuntuGIS toevoegen https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGIS !

# to add the UbuntuGIS PPA and update your packaging system.
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
sudo apt-get update

Check of de repo’s goed zijn toegevoegd

ls /etc/apt/sources.list.d
# geeft
kakrueger-openstreetmap-quantal.list
kakrueger-openstreetmap-quantal.list.save
mapnik-v2_1_0-quantal.list
ubuntugis-ubuntugis-unstable-quantal.list
ubuntugis-ubuntugis-unstable-quantal.list.save

Afhankelijkheden

Eerst afhankelijkheden installeren.

sudo apt-get install libgdal-dev gdal-bin apache2 apt-show-versions

Versies support libs:

 • Proj: 4.8.0-3~quantal1
 • GDAL: 1.9.2-2~quantal6
 • Geos: 3.3.3-1.1

Postgresql/PostGIS

Belangrijk is om package “postgis” te installeren. Dan komt alles “mee”, bijv. Postgres 9.1 etc.

sudo apt-get install postgis postgresql-contrib postgresql-server-dev-9.1

Check of PostGIS v2 is installed.

apt-show-versions | grep postgis
# moet geven
postgis/quantal uptodate 2.0.1-2~quantal3
postgresql-9.1-postgis/quantal uptodate 2.0.1-2~quantal3

Template database aanmaken. Nieuwe manier voor PostGIS 2.0 met EXTENSIONS (ipv PostGIS sql laden) zie http://postgis.net/docs/manual-2.0/postgis_installation.html#create_new_db_extensions

sudo -u postgres -i
# aanmaken user "osm" met zelfde password.
# answer yes for superuser (although this isn't strictly necessary)
createuser osm
psql -c "ALTER USER osm WITH PASSWORD 'osm';"
createdb -E UTF8 -O osm postgis2_template
psql -d postgis2_template -c "CREATE EXTENSION postgis;"

  # legacy.sql compat layer om problemen met Mapnik 2.0 (niet bestaande functies op te lossen)
psql -d postgis2_template -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/legacy.sql

# Aanmaken DB met PostGIS template
createdb -E UTF8 -O osm gis -T postgis2_template

Inloggen enablen.

# Edit the file /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf and replace ident by either md5 or trust,
# depending on whether you want it to ask for a password on your own computer or not.
# Then reload the configuration file with:

/etc/init.d/postgresql reload

Handig is phppgadmin. Zie ook http://sql-info.de/postgresql/notes/installing-phppgadmin.html

sudo apt-get install phppgadmin

# Toelaten inloggen
sudo emacs /usr/share/phppgadmin/conf/config.inc.php
$conf['extra_login_security'] = false;

# dan via localhost /phppgadmin benaderen

OSM2PGSQL

OSM2pgsql wordt gebruikt voor inlezen OSM Planet dump in Postgres. Zie ook http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql

# install the osm2pgsql package.
sudo apt-get install osm2pgsql

Installeert: osm2pgsql (0.81.0-1~quantal3). NB Dit is de juiste versie voor 64-bit ID ondersteuning. Zie http://web.archiveorange.com/archive/v/wQWIb2eq6T9IKbr4XkWx.

Mapnik

Mapnik is voor generatie van tiles. Via eigen repo te installeren. Zelf compileren is verleden tijd! Zie ook https://github.com/mapnik/mapnik/wiki/UbuntuInstallation en de packages: https://launchpad.net/~mapnik/+archive/v2.1.0/+packages (zie boven)

sudo apt-get install libmapnik mapnik-utils python-mapnik

Check installatie (libmapnik_2.1.0-ubuntu1~quantal2_amd64.deb)

python
Python 2.7.3 (default, Sep 26 2012, 21:51:14)
[GCC 4.7.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import mapnik
>>>

mod_tile+renderd

Vanuit repo install. Dit installeert/activeert mod_tile en renderd.

sudo apt-get install libapache2-mod-tile

Dit download ook automatisch /usr/share/mapnik-osm-data/world_boundaries-spherical.tgz (50MB) en /usr/share/mapnik-osm-data/processed_p.tar.bz2 (500MB) en /usr/share/mapnik-osm-data/shoreline_300.tar.bz2 (40MB).

Notes:

NB bovenstaande wordt dus MBTiles+MapProxy!!

Data

Het laden van de data. Gebied Amsterdam. Zie http://metro.teczno.com/#amsterdam

_images/amsterdam-osm-extent.jpg

Figuur MT-1 - Amsterdam Extent (bron: http://metro.teczno.com/#amsterdam)

Data ophalen.

mkdir /opt/openbasiskaart/data

# PBF download (53 MB)
wget http://osm-metro-extracts.s3.amazonaws.com/amsterdam.osm.pbf

# Coastline A'dam area download (is leeg, dus niet gebruiken!!)
# wget http://osm-metro-extracts.s3.amazonaws.com/amsterdam.coastline.zip

Data laden in PostgreSQL.

cd /opt/openbasiskaart/data

# Op locale VirtualBox VM met weinig geheugen
# met "--cache-strategy sparse"
osm2pgsql -W -U osm -d gis --slim --cache-strategy sparse amsterdam.osm.pbf

# duurt plm 900 sec op VM

Services

Mapnik en mod_tile/renderd met eigen configuratie.

De config van renderd in /etc/renderd.conf, is voorlopig Mapnik 2.0, maar mogelijk later proberen met Mapnik 2.1

[renderd]
stats_file=/var/run/renderd/renderd.stats
socketname=/var/run/renderd/renderd.sock
num_threads=4
tile_dir=/var/lib/mod_tile

[mapnik]
plugins_dir=/usr/lib/mapnik/2.0/input
font_dir=/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu
font_dir_recurse=false

[default]
URI=/osm/
XML=/opt/openbasiskaart/mapnik/default/osm.xml
DESCRIPTION=This is the standard osm mapnik style
;ATTRIBUTION=&copy;<a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">OpenStreetMap</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/w\
iki/Contributors\">contributors</a>, <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">CC-BY-SA</a>
;HOST=tile.openstreetmap.org
;SERVER_ALIAS=http://a.tile.openstreetmap.org
;SERVER_ALIAS=http://b.tile.openstreetmap.org
;HTCPHOST=proxy.openstreetmap.org

Configureren Renderd/Mapnik/mod_tile.

# Maak kopie default mapnik config
mkdir /opt/openbasiskaart/mapnik
cp -r /etc/mapnik-osm-data /opt/openbasiskaart/mapnik/default
cd /opt/openbasiskaart/mapnik/default

# zet user/password naar osm/osm in
e inc/datasource-settings.xml.inc

<Parameter name="type">postgis</Parameter>
<Parameter name="password">osm</Parameter>
<Parameter name="host">localhost</Parameter>
<Parameter name="user">osm</Parameter>
<Parameter name="dbname">gis</Parameter>
<!-- this should be 'false' if you are manually providing the 'extent' -->
<Parameter name="estimate_extent">false</Parameter>
<!-- manually provided extent in epsg 900913 for whole globe -->
<!-- providing this speeds up Mapnik database queries -->
<!-- <Parameter name="extent">4.88,52.36,4.90,52.38</Parameter> -->
<Parameter name="extent">543239.115,6865481.657,545465.505,6869128.129</Parameter>

# herstarten en log volgen renderd
tail -f /var/log/syslog |grep renderd &
/etc/init.d/renderd restart

Notes:

 • Mapnik 2.0 met PosGIS 2.0: legacy.sql laden in PostGIS DB
  • psql -d gis -f /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.0/legacy.sql
 • extent
  • moet in EPSG:900913
  • extent gezet op klein stukje A’dam C voor testen
 • tiles verwijderen/opschonen
  • rm -rf /var/lib/mod_tile/default
  • touch /var/lib/mod_tile/planet-import-complete
 • herstarten renderd: /etc/init.d/renderd restart

Monitoring

Munin is een flexibele monitoring tool, zie: http://munin-monitoring.org.

Installeren.

sudo apt-get install munin-node munin

Enablen voor andere hosts via /etc/apache2/conf.d/munin.

Via browser raadplegen, zie:

_images/munin-mod-tile.jpg

Figuur MT-2 - Munin in actie

Verder loggen/volgen:

 • PostgreSQL debug output zetten: /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf, zet client_min_messages = log
 • volgen renderd logfile: tail -f /var/log/syslog |grep renderd &
 • volgen postgresql log: tail -f /var/log/postgresql/postgresql-9.1-main.log &
 • losse tile: http://localhost:8090/osm/17/67318/43072.png

Demo

Een demo app staat onder /var/www/osm/slippymap.html. Hier HTML aanpassen om centrum op Amsterdam te zetten. Evt port zetten indien port forwarding naar local VM (8090 bijv). Dan zetten.

var newLayer = new OpenLayers.Layer.OSM("Local Tiles",
     "http://localhost:8090/osm/${z}/${x}/${y}.png", {numZoomLevels: 19});

Het resultaat met wat logging info hieronder.

_images/renderd-working2.jpg

Figuur MT-3 - Amsterdam-C Extent met renderd+PostgreSQL logging

Tiles in EPSG:28992

Dit betreft Stap 2. Totnutoe is een standaard Mapnik/mod_tile toolchain opgezet. We moeten een aantal zaken wijzigen om hetzelfde voor EPSG:28992 tiles te realiseren. Dit is al eerder beschreven in http://justobjects.org/blog/2010/openstreetmap-tiles-for-dutch-projection-epsg28992. We proberen data in EPSG:28992 te laden.

Data

We nemen eerst een klein stukje planet-data (488kb) rond de Nieuwmarkt in Amsterdam (file: nieuwmarkt.osm).

Stappen

# DB aanmaken
createdb -E UTF8 -O osm gis28992 -T postgis2_template

# Data laden
osm2pgsql -W -U osm -d gis28992 -E EPSG:28992 --slim --cache-strategy sparse amsterdam.osm.pbf
# DIT WERKT NIET: DE DATA WORDT GELADEN IN EPSG:4326

# data laden als EPSG:4326 (WGS84)
osm2pgsql -c -W -U osm -d gis28992 -E EPSG:4326 --slim --cache-strategy sparse nieuwmarkt.osm

MapProxy

Deze stappen voor basis Mapproxy install en de demo app via mod_wsgi in Apache. Vervolgens MapProxy koppelen aan de bestaande Mapnik config.

Basis Installatie

Deze stappen voor MapProxy 1.5.0

# MapProxy Install 1.5.0
# Python Pip
sudo apt-get install python-pip

# Deps
sudo apt-get install python-imaging python-yaml libproj0
sudo apt-get install libgeos-dev python-lxml libgdal-dev python-shapely
sudo apt-get install build-essential python-dev libjpeg-dev zlib1g-dev libfreetype6-dev
sudo pip install https://bitbucket.org/olt/pil-2009-raclette/get/default.tar.gz
sudo apt-get install python-yaml

# MapProxy
sudo pip install MapProxy

# Check install
mapproxy-util --version

mod_wsgi Koppelen

mod_wsgi is een van de vele manieren om MapProxy aan te roepen. Hier direct in Apache via mod_wsgi. We draaien hier gelijk de standaard demo app van MapProxy.

  # mod_wsgi install
  apt-get install libapache2-mod-wsgi

  # create basis wsgi config for demo app
  mdkir /opt/openbasiskaart/mapproxy/demo
  cd /opt/openbasiskaart/mapproxy/demo

  # create basis mapproxy config
  # maakt mapproxy.yaml en seed.yaml aan
  mapproxy-util create -t base-config ./

  # maak WSGI Python webapp (config.py) voor deze config (mapproxy.yaml)
  mapproxy-util create -t wsgi-app -f mapproxy.yaml config.py

  # maak webserver config waarin mapproxy webapp gemapped:

  # deze file aanmaken in /etc/apache2/sites-available/mapproxy
  <VirtualHost *:80>
      WSGIScriptAlias /mpdemo /opt/openbasiskaart/mapproxy/demo/config.py/

      <Directory /opt/openbasiskaart/mapproxy/demo>
       Order deny,allow
       Allow from all
      </Directory>

      ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mapproxy-error.log

      # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
      # alert, emerg.
      LogLevel debug

      CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/mapproxy-access.log combined
  </VirtualHost>

  # aanmaken site voor apache
  a2site mapproxy
  apache2ctl restart

  # cache directory moet schrijfbaar zijn!!
  # voorlopig zo
  mkdir /opt/openbasiskaart/mapproxy/demo/cache_dir
  chmod 777 /opt/openbasiskaart/mapproxy/demo/cache_dir

# met browser naar http://localhost/mpdemo OK

Mapnik als Bron

Problemen

  sudo pip install nik2img
  nik2img.py osm.xml mapasd.png -f png256 -b 4.897 52.370 4.898 52.371
  # geeft goede map

  # test tile
  http://localhost:8090/mpdemo/tms/1.0.0/mapnik_default_layer_EPSG900913/15/33659/43999.png

# hmm /usr/share/proj/epsg file toch niet op orde, deze toevoegen
<900913> +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +no_defs +over<>

Default mapproxy.yaml met eigen OSM.

services:
 demo:
 kml:
 tms:
    # needs no arguments
 wmts:
 wms:
    # srs: ['EPSG:4326', 'EPSG:900913']
    # image_formats: ['image/jpeg', 'image/png']
    md:
     # metadata used in capabilities documents
     title: MapProxy WMS Proxy
     abstract: This is the fantastic MapProxy.
     online_resource: http://mapproxy.org/
     contact:
        person: Your Name Here
        position: Technical Director
        organization:
        address: Fakestreet 123
        city: Somewhere
        postcode: 12345
        country: Germany
        phone: +49(0)000-000000-0
        fax: +49(0)000-000000-0
        email: info@omniscale.de
     access_constraints:
        This service is intended for private and evaluation use only.
        The data is licensed as Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
        (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)
     fees: 'None'

layers:
 - name: osm
    title: Omniscale OSM WMS - osm.omniscale.net
    sources: [osm_cache]
 - name: mapnik_default_layer
    title: Mapnik Default
    sources: [mapnik_default_cache]

caches:
 osm_cache:
    grids: [GLOBAL_MERCATOR, global_geodetic_sqrt2]
    sources: [osm_wms]

 mapnik_default_cache:
    grids: [GLOBAL_MERCATOR]
    sources: [default_mapnik]

sources:
 osm_wms:
    type: wms
    req:
     url: http://osm.omniscale.net/proxy/service?
     layers: osm

 default_mapnik:
    type: mapnik
    mapfile: /opt/openbasiskaart/mapnik/default/osm.xml
    use_mapnik2: true
    coverage:
#   bbox: [4.88,52.36,4.90,52.38]
     bbox: [543239.115,6865481.657,545465.505,6869128.129]
     srs: 'EPSG:900913'

grids:
 global_geodetic_sqrt2:
    base: GLOBAL_GEODETIC
    res_factor: 'sqrt2'

globals:
 # # cache options
 cache:
    # where to store the cached images
    base_dir: './cache_data'
    # where to store lockfiles
    lock_dir: './cache_data/locks'

 # image/transformation options
 image:
     resampling_method: nearest

seed.yaml

seeds:
 myseed1:
    caches: [osm_cache]
    grids: [GLOBAL_MERCATOR]
    coverages: [austria]
    levels:
     to: 10
    refresh_before:
     time: 2010-10-21T12:35:00

 mapnik_default_seed:
    caches: [mapnik_default_cache]
    grids: [GLOBAL_MERCATOR]
    coverages: [mapnik_default_coverage]
    levels:
     to: 15
    refresh_before:
     time: 2010-10-21T12:35:00

cleanups:
 clean1:
    caches: [osm_cache]
    grids: [GLOBAL_MERCATOR]
    remove_before:
     days: 7
     hours: 3
    levels: [2,3,5,7]

coverages:
 austria:
    bbox: [9.36, 46.33, 17.28, 49.09]
    bbox_srs: "EPSG:4326"
 mapnik_default_coverage:
    bbox: [543239.115,6865481.657,545465.505,6869128.129]
    bbox_srs: "EPSG:900913"

MapProxy met Mapnik2 lijkt moeizaam vanuit TMS, wel als we eerst seeden.

mapproxy-seed -f mapproxy.yaml -c 4 seed.yaml --seed=mapnik_default_seed

Uiteindelijk resultaat.

_images/mapnik-met-mapproxy.jpg

Figuur MT-4 - Eerste resultaat Mapnik met Mapproxy (900913+file cache)

MBTiles Cache

SQLite3 installatie. http://www.sqlite.org

sudo apt-get install sqlite3 libsqlite3-dev

Nieuwe Layer en Cache toevoegen in maproxy.yaml

.
.
layers:
 - name: osm
    title: Omniscale OSM WMS - osm.omniscale.net
    sources: [osm_cache]
 - name: mapnik_default_layer
    title: MapnikDefault
    sources: [mapnik_default_cache]
 - name: mapnik_mbtiles_default_layer
    title: MapnikMBTilesDefault
    sources: [mapnik_mbtiles_default_cache]
.
.
caches:
 osm_cache:
    grids: [GLOBAL_MERCATOR, global_geodetic_sqrt2]
    sources: [osm_wms]

 mapnik_default_cache:
    sources: [default_mapnik]
    grids: [GLOBAL_MERCATOR]

 mapnik_mbtiles_default_cache:
    sources: [default_mapnik]
    grids: [GLOBAL_MERCATOR]
    cache:
     type: mbtiles
     filename: mapnik_default.mbtiles

Seeden voor MBTiles cache.

sudo mapproxy-seed -f mapproxy.yaml -c 1 seed.yaml --seed=mapnik_mbtiles_default_seed

Notes:

 • only one worker/thread -c 1.If larger than 1 gives error: "OperationalError: database is locked"
 • only seeding works, not via TMS

Error wanneer expliciet tilen via TMS.

2013-02-15 16:33:07,061 - CRITICAL - mapproxy.wsgiapp - fatal error in tms for /tms/1.0.0/mapnik_mbtiles_default_layer_EPSG900913/17/134637/175982.png
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mapproxy/wsgiapp.py", line 166, in __call__
    resp = self.handlers[handler_name].handle(req)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mapproxy/service/base.py", line 30, in handle
    return handler(parsed_req)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mapproxy/service/tile.py", line 74, in map
    tile = layer.render(tile_request, use_profiles=tile_request.use_profiles, coverage=limit_to)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mapproxy/service/tile.py", line 265, in render
    tile = self.tile_manager.load_tile_coord(tile_coord, with_metadata=True)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mapproxy/cache/tile.py", line 105, in load_tile_coord
    created_tiles = creator.create_tiles([tile])
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mapproxy/cache/tile.py", line 227, in create_tiles
    created_tiles = self._create_meta_tiles(meta_tiles)
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mapproxy/cache/tile.py", line 300, in _create_meta_tiles
    created_tiles.extend(self._create_meta_tile(meta_tile))
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mapproxy/cache/tile.py", line 307, in _create_meta_tile
    with self.tile_mgr.lock(main_tile):
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mapproxy/platform/cpython/lock.py", line 42, in __enter__
    self.lock()
 File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mapproxy/platform/cpython/lock.py", line 72, in lock
    raise LockTimeout('another process is still running with our lock')
LockTimeout: another process is still running with our lock

Seeding en Cleanup (remove) voor default MBTiles cache. seed.yaml

seeds:
.
.
 mapnik_mbtiles_default_seed:
    caches: [mapnik_mbtiles_default_cache]
    grids: [GLOBAL_MERCATOR]
    coverages: [mapnik_default_coverage]
    levels:
     to: 17
.
.
cleanups:
 clean1:
  caches: [osm_cache]
  grids: [GLOBAL_MERCATOR]
  remove_before:
  days: 7
  hours: 3
  levels: [2,3,5,7]

 clean_mapnik_mbtiles_default:
  caches: [mapnik_mbtiles_default_cache]
  grids: [GLOBAL_MERCATOR]
  levels: [2,3,5,7]

Commando voor cleanup.

sudo mapproxy-seed -f mapproxy.yaml -c 1 seed.yaml --cleanup=clean_mapnik_mbtiles_default

Util sqlite3 command line om database te beheren.

sudo sqlite3 cache_data/mapnik_default.mbtiles
SQLite version 3.7.13 2012-06-11 02:05:22
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite> select * from sqlite_master;
table|tiles|tiles|2|CREATE TABLE tiles (
                zoom_level integer,
                tile_column integer,
                tile_row integer,
                tile_data blob)
table|metadata|metadata|3|CREATE TABLE metadata (name text, value text)
index|idx_tile|tiles|4|CREATE UNIQUE INDEX idx_tile on tiles
                (zoom_level, tile_column, tile_row)
sqlite> select * from tiles;
sqlite> select * from metadata;