Mapcache Toolchain

Hieronder staat de “toolchain” beschreven om OSM RD Tiles te genereren en te serveren volgens de “MapCache Toolchain”. Dit is een toolchain op basis van Imposm, MapServer en MapCache.

Dit is de uiteindelijk gekozen toolchain voor OBKN, dus relevant.

Installaties

Hieronder de stappen voor installatie van de verschillende tools.

Afhankelijkheden

Eerst afhankelijkheden installeren.

UbuntuGIS PPA

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGIS !

# to add the UbuntuGIS PPA and update your packaging system.
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
sudo apt-get update

Installeer apache

sudo apt-get install apache2

Installeer git

sudo apt-get install git

Postgresql/PostGIS

On Ubuntu there are pre-packaged versions of both postgis and postgresql, so these can simply be installed via the ubuntu package manager.

  sudo apt-get install postgis
  sudo apt-get install pgadmin3

  sudo -u postgres -i
  # aanmaken user "osm" met zelfde password.
  # answer yes for superuser (although this isn't strictly necessary)
  createuser osm
  psql -c "ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'postgres';"
  createdb -E UTF8 -O postgres postgis2_template
  psql -d postgis2_template -c "CREATE EXTENSION postgis;"

  # Aanmaken DB met PostGIS template
  createdb -E UTF8 -O osm gis -T postgis2_template

  # Zorg voor data schema, om postgis dingen te scheiden
  psql gis
  create schema data authorization osm;
  alter database osm set search_path = data, public
  grant all on spatial_ref_sys to public;

exit

Imposm

Imposm wordt gebruikt voor inlezen OSM Planet dump in Postgres. Zie ook http://imposm.org/docs/imposm/latest/install.html Install requirements

sudo apt-get install build-essential python-dev protobuf-compiler \
       libprotobuf-dev libtokyocabinet-dev python-psycopg2 \
       libgeos-c1
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install imposm

Mapserver

De mapserver om de plaatjes te renderen

sudo apt-get install cgi-mapserver mapserver-bin

Test in browser of mapserver het doet

http://localhost/cgi-bin/mapserv

Als het goed is staat er nu iets als “No query information to decode. QUERY STRING is set, but empty.”

Mapcache

Installeer de tiling applicatie. Dit is een apache module

sudo apt-get install libmapcache mapcache-cgi mapcache-tools libapache2-mod-mapcache
mkdir ~/osm-demo/mapcache/cache
sudo chown www-data ~/osm-demo/mapcache/cache/

Sqlite3

Voor mbtiles nodig.

sudo apt-get install sqlite3

Data

Data downloaden

mkdir /opt/openbasiskaart/data

# PBF download (53 MB)
wget http://osm-metro-extracts.s3.amazonaws.com/amsterdam.osm.pbf

Data inladen

Lees de data (voorbewerking van imposm)

sudo imposm --proj=EPSG:28992 --read amsterdam.osm.pbf

Schrijf de data naar postgis

sudo imposm --write --database osm --proj=EPSG:28992 --host localhost --user osm --port 5432

Check of de data goed is geschreven (in relatie tot de herprojectie)

select distinct(st_srid(geometry)) from osm_new aeroways;

Als het goed is komt hier alleen 28992 uit. Zo niet, dan moet je iets herstellen zodat dit wel het geval wordt!

Service

Maak de service in de mapfile

Mapserver utils

Zie ook http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/RenderingOsmDataUbuntu#Installmapserver-utilsmapfilegenerator Download mapserverutils

  git clone https://github.com/mapserver/basemaps.git
  cd basemaps
  gedit osmbase.map


  -------------------8<------------------------
   WEB
  ...
    IMAGEPATH "/tmp/ms_tmp/"
    IMAGEURL "/ms_tmp/"
   END
  ...
  -------------------->8-----------------------

   vi Makefile
  -------------------8<------------------------
  OSM_SRID=28992
  OSM_UNITS=meters
  OSM_EXTENT=12000 304000 280000 620000
  ...
  STYLE=default
  ...
  OSM_WMS_SRS=EPSG:28992
  -------------------->8-----------------------

  mkdir /tmp/ms_tmp
  chmod 777 /tmp/ms_tmp

Execute the mapserver-utils makefile to generate the mapfile. Note that the first time you run 'make' several large files will be downloaded (country boundaries, etc.). This will happen only the first time.

 cd mapserver-utils-svn
  cd data
  gedit Makefile

  #Verander bij boundary lines de link naar >http://www.naturalearthdata.com/http//www.naturalearthdata.com/download/10m/cultural/ne_10m_admin_0_boundary_lines_land.zip<\
  # Verander bij unzip van boundary lines de parameter die aan unzip wordt meegegeven naar >ne_10m_admin_0_boundary_lines_land.zip<
  make
  cd ..
  make

Comment de regel uit waarop staat

#CONFIG "PROJ_LIB" "/home/<USERNAME>/<path_to_mapserverutil>"

Verzeker je ervan dan bij de srs-en 28992 staat

"wms_srs" "EPSG:28992 EPSG:4326 EPSG:3857 EPSG:2154 EPSG:310642901 EPSG:4171 EPSG:310024802 EPSG:310915814 EPSG:310486805 EPSG:310702807 EPSG:310700806 EPSG:310547809 EPSG:310706808 EPSG:310642810 EPSG:310642801 EPSG:310642812 EPSG:310032811 EPSG:310642813 EPSG:2986 "

Maak verbinding naar de osm database en voer het volgende script uit

set session authorization osm;
-- DROP VIEW osm_new_waterways_gen0_view;

CREATE OR REPLACE VIEW osm_new_waterways_gen0_view AS
 SELECT osm_new_waterways.id, osm_new_waterways.osm_id, osm_new_waterways.name, osm_new_waterways.type, st_simplifypreservetopology(osm_new_waterways.geometry, 200::double precision) AS geometry
  FROM osm_new_waterways;

ALTER TABLE osm_new_waterways_gen0_view
 OWNER TO osm;

-- View: osm_new_waterways_gen1_view

-- DROP VIEW osm_new_waterways_gen1_view;

CREATE OR REPLACE VIEW osm_new_waterways_gen1_view AS
 SELECT osm_new_waterways.id, osm_new_waterways.osm_id, osm_new_waterways.name, osm_new_waterways.type, st_simplifypreservetopology(osm_new_waterways.geometry, 50::double precision) AS geometry
  FROM osm_new_waterways;

ALTER TABLE osm_new_waterways_gen1_view
 OWNER TO osm;


CREATE TABLE osm_new_waterways_gen1 AS
 SELECT * FROM osm_new_waterways_gen1_view;


CREATE TABLE osm_new_waterways_gen0 AS
 SELECT * FROM osm_new_waterways_gen0_view;

Test de mapfile door naar

http://yourserver.tld/cgi-bin/mapserv?map=/path/to/osm-demo/mapserver-utils-svn/osm-outlined,google.map&mode=browse&template=openlayers&layers=all

Te gaan. Als er een pagina met openlayers en de kaart verschijnt, is het goed gegaan.

Kopieër de mapfile, fonts, font.lst en de datamap naar de gewenste plek: /opt/openbasiskaart/maps

Tiling

Maak het cache pad een geef www-data schrijfrechten

mkdir /opt/openbasiskaart/cache
sudo chown www-data /opt/openbasiskaart/cache/
cd /opt/openbasiskaart/cache

Maak mbtiles cache

sudo sqlite3 osmcache.mbtiles

Voer uit

create table if not exists images(
 tile_id text,
 tile_data blob,
 primary key(tile_id));
create table if not exists map (
 zoom_level integer,
 tile_column integer,
 tile_row integer,
 tile_id text,
 foreign key(tile_id) references images(tile_id),
 primary key(tile_row,tile_column,zoom_level));
create table if not exists metadata(
 name text,
 value text); -- not used or populated yet
create view if not exists tiles
 as select
   map.zoom_level as zoom_level,
   map.tile_column as tile_column,
   map.tile_row as tile_row,
   images.tile_data as tile_data
 from map
   join images on images.tile_id = map.tile_id;
.exit

Geef www-date rechten op de cache

sudo chown www-data osmcache.mbtiles

Setup mapcache

De configuratie voor mapcache

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- see the accompanying mapcache.xml.sample for a fully commented configuration file -->

<mapcache>
    <cache name="mbtiles" type="mbtiles">
      <dbfile>/opt/openbasiskaart/cache/osmcache.mbtiles</dbfile>
    </cache>

    <source name="osm" type="wms">
        <getmap>
         <params>
          <FORMAT>image/png</FORMAT>
          <LAYERS>default</LAYERS>
          <SRS>epsg:28992</SRS>
         </params>
        </getmap>

        <http>
         <url>http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/opt/openbasiskaart/maps/osm-default.map</url>
        </http>
    </source>
    <grid name="rd">
        <metadata>
         <title>Rijksdriehoek-stelsel</title>
        </metadata>
        <!--extent>12000,304000,280000,620000</extent-->
        <extent>98827,469579,142183,502096</extent> <!-- Extent adam -->
        <srs>epsg:28992</srs>
        <resolutions>3440.64 1720.32 860.16 430.08 215.04 107.52 53.76 26.88 13.44 6.72 3.36 1.68 0.84 0.42 0.21</resolutions>
        <units>m</units>
        <size>256 256</size>
    </grid>
    <tileset name="osm">
        <metadata>
         <title>OSM MapServer served map</title>
         <abstract>see http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/RenderingOsmDataUbuntu</abstract>
        </metadata>
        <source>osm</source>
        <cache>mbtiles</cache>
        <format>PNG</format>
        <grid>rd</grid>
    </tileset>


    <default_format>JPEG</default_format>

    <service type="wms" enabled="true">
        <full_wms>assemble</full_wms>
        <resample_mode>bilinear</resample_mode>
        <format>JPEG</format>
        <maxsize>4096</maxsize>
    </service>
    <service type="wmts" enabled="true"/>
    <service type="tms" enabled="true"/>
    <service type="kml" enabled="true"/>
    <service type="gmaps" enabled="true"/>
    <service type="ve" enabled="true"/>
    <service type="demo" enabled="true"/>
    <errors>log</errors>
    <lock_dir>/tmp</lock_dir>
</mapcache>

Sla dit bestand op en zet het in /opt/openbasiskaart/cache.

Seeding

seed de tiles

mapcache_seed -c mapcache-osm.xml -t osm -g rd -z 0,15 -n <numofthreads>

Andere stylen

Andere stijlen die gemaakt zijn, zijn onder andere de google en de bing styles. Dit is makkelijk te genereren door naar je mapserver utils folder te gaan, de makefile aan te passen. Bij STYLE kan hier ipv default “google” of “bing” worden ingevuld. Run het command make en de mapfile wordt gegenereert (vergeet niet de PROJ variabele uit te commenten). Hierna de mbtiles caches te maken en daarna de mapcache-config.xml aanpassen aan de nieuwe mapfile en de mbtiles caches voor google/bing/etc.. Restart apache en seed de nieuwe tilesets.

Nog te doen

Invalidaten van tiles Osmosis??